Privacy Policy

Contractsinhoud

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van Lubeco Lubicants B.V. van toepassing die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op https://lubeco.nl/algemene-voorwaarden/.

Uitsluiten contractuele relatie

Deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter. Tenzij Lubeco Lubicants B.V. en de bezoeker van deze website anders overeenkomen door bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst, vormt deze website geen aanbod van Lubeco Lubicants B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Lubeco Lubicants B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met ons voor het inwinnen van advies.